OGÓLNE WARUNKI UMOWY KUPNA – SPRZEDAŻY bvba TSH

Artykuł 1. Zasady Ogólne.

Administratorem sklepu jest TSH bvba z siedzibą w Molenstraat 24/0201, B 8450 Bredene, Belgia. NIP: BE 0449534523, KRS: Brugge 77660. Jakiekolwiek inne ogólne bądź szczegółowe warunki umowy kupna – sprzedaży, zawarte w jakiejkolwiek formie korespondencji wychodzącej od naszego klienta (listownej, elektronicznej czy też innej) nie maja żadnego wpływu i są tym samym automatycznie
anulowane. Wszelkie dokumenty wraz z ich zawartością są uznane przez nas tylko i wyłącznie wtedy, kiedy zostaną przez nas szczegółowo podpisane i w sposób wyłączny i formalny zatwierdzone. Tylko i wyłącznie ogólne warunki kupna – sprzedaży bvba TSH mogą określać charakter transakcji z kupującym. Po otrzymaniu od nas potwierdzenia zamówienia warunki TSHbvba są uważane za zaakceptowane.
Dane kontaktowe: Tel: +48 533 495 853, +32 484 630 574, +48 52 553 1368, email: tshbvba@gmail.com.

Artykuł 2. Oferta. Umowa. Zatwierdzenie zamówienia.

Zamówienia złożone na ręce nasze bądź naszych przedstawicieli jak i wszelkie uzgodnienia w nich zawarte są ważne tylko i wyłącznie w przypadku ich pisemnego zatwierdzenia przez nas. Złożenie zlecenia on-line z płatnością z góry za produkty bvba TSH stanowi promesę
zakupu. Nasze oferty nie zobowiązują nas nigdy do realizacji tyczącego się zamówienia. Warunki oferty są ważne dwa tygodnie od daty wystawienia przez nas oferty cenowej. Bvba TSH zastrzega sobie prawo do zmian składników, proporcji składników, błędów w opisie,
ilustracji i produktów. W chwili złożenia zamówienia muszą być również określone przez zamawiającego warunki dostarczenia i realizacji tegoż zamówienia. Bvba TSH zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w ciagu czternastu dni. W przypadku zaliczki bądź zapłaty z góry wpłacona kwota zostanie zwrócona niezwłocznie.

Artykuł 3. Cena i zmiany ceny.

Ceny sa wyliczone w EUR i nie zawierają podatku VAT. Ceny na fakturze są niepodważalne i niezmienne dopiero z datą realizacji (dostarczenia) zamówienia odbiorcy. Stąd zachowujemy prawo do zmiany cen podanych w ofercie i ujęcie wszelkich zmian w globalnym rozrachunku i doliczeniu ich odbiorcy. Zmiany cen mogą być spowodowane chwilowymi wahaniami cen wpływającymi na końcową cenę, jak transport, cło, akcyza, podatki, wszelkie opłaty, różnice w kursie walut, ceny składników, etc, jak i spowodowane błędem ludzkim.

Artykuł 4. Termin realizacji zamówienia.

TSH bvba dołoży wszelkich starań, by każde zamowienie zostało zrealizowane w terminie ustalonym pomiędzy bvba TSH i odbiorca. Nie jesteśmy jednak w żaden sposób odpowiedzialni za straty lub szkody wynikające ze zbyt późnego zrealizowania zamówienia i nie dajemy kupującemu prawa zerwania kontraktu, anulacji zamówienia czy wnoszenia innych roszczeń. Defekt maszyn, problemy z personelem, strajk, pożar, problemy z transportem, braki komponentów itp. beda uznane za niekontrolowane przeszkody w realizacji zamówienia upoważniające nas do opóźnienia jego realizacji bądź nawet zerwania kontraktu bez jakichkolwiek konsekwencji dla nas. Oczekujemy, iż każdy odbiorca naszej mieszanki paszowej będzie w posiadaniu przynajmniej dwutygodniowej rezerwy magazynowej.

Artykuł 5. Transport.

Nasze mieszanki paszowe są dostarczane zamawiającemu bezpośrednio z fabryki nv Dedobbeleer. Dostarczająca firma transportowa bądź kurierska ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia towaru w drodze i dysponuje każdorazowo właściwymi zabezpieczeniami. Ładunek jest przez nią zawsze profesjonalnie ubezpieczony. Rozładunek zestawów 25t (bez windy) u klienta odbywa się na odpowiedzialność odbierającego klienta, zawiadującego wózkiem widłowym.

Artykuł 6. Zwroty. Gwarancje i zobowiazania. Reklamacje.

Konsument, który dokonał zakupu przez internet może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki bez podawania przyczyny. W takim wypadku odsyła produkt na swój koszt, a sprzedawca ma obowiązek zwrócić mu jedynie cenę produktu oraz koszt najtańszego, zwykłego sposobu dostawy towaru, jaki dostępny jest w sklepie.
Okres gwarancji ustala się według wskazań zawartych w opisie (etykietce) kadego produktu. Producent gwarantuje wszystkie produkty i
określa warunki gwarancji poszczególnych produktów. Żadna reklamacja nie będzie przyjęta po terminie większym niż siedem dni od daty
dostarczenia towaru. Przy braku pisemnej i szczegółowo opisanej reklamacji w wyżej określonym terminie zamówiony towar uważany
będzie za przyjęty. W przypadku uznania przez nas towaru (produktów) za nieużyteczny czy wadliwy dokonamy wymiany towaru na nasz
koszt lub zwrotu zapłaty za ten towar (sposób załatwienia reklamacji przez nas zostanie wybrany), z wykluczeniem wszelkich innych form
zadośćuczynienia bądź odpowiedzialności. Bvba TSH zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za szkody wyrządzone umyślnie lub przez
zewnętrzne wypadki (nieprawidłowe wykorzystanie, itp).
Sposób składania reklamacji: Mail: tshbvba@gmail.com, bądź listem poleconym na adres: TSH bvba, Skr. 222, UP Bydgoszcz 1, 85-001 Bydgoszcz.
Sprzedawca powinien odpowiedzieć konsumentowi na reklamację do 14 dni.

Artykuł 7. Zachowanie własności. Wlasnosc intelektualna.

Dostarczone produkty pozostają własnością bvba TSH do chwili całkowitej zapłaty ustalonej kwoty zawartej w naszej fakturze. Wszystkie
produkty i ich skład, opakowania i informacje na stronie www.bio-ziarno.pl są zastrzeżone przez bvba TSH w odniesieniu do wszystkich
praw, w szczególności na podstawie prawa autorskiego i praw majątkowych. Każde inne zastosowanie wymaga pisemnej zgody bvba TSH.

Artykuł 8. Warunki zaplaty.

O ile nie zostało to przez nas szczegółowo inaczej określone, nasze faktury płatne są gotówką w Brugge bezpośrednio przy odbiorze towaru,
bez żadnych upustów i wyłącznie nasz podpis jest dowodem uiszczenia zapłaty faktury. W przypadku braku terminowej zapłaty bez
dodatkowych formalności niezapłacona kwota zostanie obciążona odsetkami w wysokości 15% w skali roku. Ponadto w ramach
odszkodowania za zbyt późne zapłacenie zakupionego towaru faktura zostanie powiększona o 25% z minimum w wysokości 50,00 euro
powiększone o wszelkie możliwe administracyjne koszty z powyższego tytułu. O ile nie jest to inaczej określone – użycie czeków, weksli lub
innych środków płatniczych (wszystkie dodatkowe koszty rozliczeniowe z tym związane naliczane zostaną do faktury kupującego), różnych
od gotówki i przelewów bankowych jest niedozwolone. Niezapłacenie jakiejkolwiek faktury, niewypłacalność czeków czy weksli upoważnia
nas do zadania natychmiastowego uiszczenia wszystkich kolejnych faktur, nawet jeżeli nie są one jeszcze po przekroczonym terminie
płatności. Zachowujemy w takiej sytuacji prawo do przerwania wszelkich kolejnych dostaw i nieprzyjmowania kolejnych zamówień.

Artykuł 9. Zerwanie kontraktu.

W przypadku, kiedy kupujący w części bądź w całości nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, zachowujemy prawo do częściowego bądź
całkowitego rozwiązania umowy, poprzez powiadomienie kontrahenta listem poleconym z potwierdzeniem i przy użyciu innych
niezbędnych środków prawnych. Poczynienie przez nas powyższych kroków nie czyni nas winnymi jakiegokolwiek odszkodowania.

Artykuł 10. Miejsce jurysdykcji i zastosowanie wlasciwego prawa.

O ile bvba TSH nie postanowi inaczej to tyko i wyłącznie prawo belgijskie i Sąd Pierwszej Instancji w Brugge (Rechtbank Van Eerste Aanleg
Brugge) są upoważnione do rozstrzygania wszelkich możliwych sporów i roszczeń. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży i umów są na
warunkach wynikających z prawa belgijskiego oraz art. 27 unijnej dyrektywy usługowej (Dyrektywa nr 2006/123/WE).